فرم ارائه طرح پیشنهادی

 

بعد از تکمیل فرم مربوطه از طریق ذيل جهت ارسال آن، اقدام فرمائيد.

*  تحویل فرم به واحد سیستم ها و روش ها در محل کارخانه 

*  فکس : ۳۳۲۹۴۵۱۱-۰۵۴ 

*  آدرس E-Mail :

  khash@khashcement.com

   دانلود : MR-F-06-02-01 .pdf           حجم فایل 135 KB