دانلود صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

آگهـی تجدید مناقصه اجاره یک دستگاه خودرو وانت مزدا و یک دستگاه خودرو سوخت رسان(تانکردار) نیسان زامیاد تک کابین

شماره1-18/1401-KCCOT

شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به « اجاره یک دستگاه خودرو وانت مزدا و یک دستگاه خودرو سوخت رسان (تانکردار)نیسان زامیاد تک کابین » از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد از لینک زیر اقدام و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱8 به یکی از آدرس های ذیل صفحه ارسال نمایند.

 

دانلود اسناد مناقصه اجاره یک دستگاه خودرو وانت مزدا و یک دستگاه خودرو سوخت رسان(تانکردار) نیسان زامیاد تک کابین

 

************************************************************************

" آگهـی تجدید مناقصه واگذاری بهره برداری بارگیری فله و پاکت در محل کارخانه سیمان خاش

شماره 3-12/1401

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در خصوص "واگذاری بهره برداری بارگیری فله و پاکت "در محل کارخانه سیمان خاش، نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد از لینک زیر اقدام و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱2/10 به یکی از آدرس های ذیل صفحه ارسال نمایند.

 

دانلود اسناد مناقصه واگذاری بهره برداری بارگیری فله و پاکت

 

************************************************************************

آدرس ارسال پاکات شرکت در مناقصه:

    تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، تلفن : 42147777-021

    زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش، تلفن : 33294518-054

    کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش، تلفن: 33723761 -054