سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 یک استاندارد بین الملی بوده که توسط کمیته پروژه مدیریت انرژی ISO/PC 242 سازمان جهانی ISO تدوین شده است که درفت آن در تاریخ 26-10-2010 توسط این کمیته تصویب منتشر شد و در آینده ای نزدیک قابلیت مشاوره و صدور گواهینامه برای سازمانها بر اساس این استاندارد امکانپذیر می باشد .

این استاندارد الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت انرژی مشخص می نماید که می تواند یک سازمان را قادر به توسعه و پیاده سازی خط مشی و اهداف پیرامون نیازمندی ها و الزامات قانونی در مورد  جنبه های انرژی نماید .

این استاندارد می تواند در تمامی سازمانها با هر نوع فعالیت و هر اندازه و ابعاد پیاده سازی شود .
این استاندارد سازمانها و شرکتها را با یک چارچوب یکسان در جهت استقرار سیسـتم و فرآینــدهای مورد نیاز برای بهبــود اثربخشی انرژی هدایت می کند و کمک موثری درجهت صـرفه جویی اقتصادی و کاهـش گازهای گلخــانه ای با استفـاده از مدیریت سیستمی انرژی می نماید .

ایزو 50001 در  هـر سـازمانی که خـواهان مدیریت انـرژی خود و بهبــود عمـلکرد آن از طـریق استـقرار، پیاده سازی، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت انرژی به صورت سیستماتیک باشد ، قابل اجراست .

با استقرار این استاندارد، سازمانها می توانند الزامات بهبـود عملکـرد انرژی خود را از طـریق دریافت گواهینـامه سیستم مدیریت انرژی اثبات نمایند.

 

این استاندارد می تواند هم به صورت جداگانه و هم به صورت یکپارچه با سایر سیستمهای مدیریتی مستقر گردد .