بعد از تکمیل فرمهاي مربوطه از طریق ذيل جهت ارسال آن، اقدام فرمائيد.

تلفن شکایات مشتریان : 33294515-054

فکس : 33294511-054 

آدرس E-Mail :

 sales@khashcement.com

 khash@khashcement.com