مدیریت ارتباط با مشتریان یک راهبرد تجاری جهت انتخاب و مدیریت مشتریان برای بهینه کردن و بالا بردن ارزش شرکت و همچنین فروش در دراز مدت است. مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری، فرایندها و تمامی فعالیتهای کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می‌سازد. مدیریت ارتباط با مشتری یک نظام اطلاعاتی یک پارچه است که برای برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و کنترل فعالیت‌های قبل و بعد از فروش سازمان و با هدف توانمند سازی مشتریان جهت تعامل با سازمان از طریق ابزارهای متعددی چون وب سایت، تلفن و غیره به کار می‌رود. چنین اقداماتی می‌تواند تعهد مشتری را تقویت کرده و به حفظ مشتری کمک نماید.

استانداردهای مدیریت کیفیت سری ایزو ۱۰۰۰۰ ،استانداردهای بین المللی ایزو می‌باشد که به عنوان بخشی از سری ISO ۱۰۰۰۰ استانداردهای مدیریت کیفیت کمیته فنی ISO/TC ۱۷۶ سازمان ISO ایجادشده است. استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو ۱۰۰۰۰، می‌توانند به سازمان‌ها در تلاش برای بهبود سیستم‌های مدیریت کیفیت و فرآیندها یا فعالیت هایشان کمک نماید.

ایزو ۱۰۰۰۱، رضایت مشتری- راهنما برای آیین‌نامه رفتاری و اخلاقی ISO ۱۰۰۰۱، راهنمایی پیرامون تعیین اینکه آنچه مصروف رضایت مشتریمی‌کند نیازها و انتظارات مشتری را برآورده می‌کند یا خیر ارائه می‌دهد. استفاده از آن به اعتمادپذیری بیشتر مشتری به سازمان و بهبود درک مشتریازآنچه باید از سازمان انتظار داشته باشد کمک می‌نماید که این امر به‌نوبه خود احتمال سوءتفاهم و شکایت را کاهش می‌دهد.

ایزو ۱۰۰۰۲ ، رضایت مشتری- راهنمایی برای حل‌وفصل شکایات ISO ۱۰۰۰۲، راهنمایی پیرامون فرآیند حل‌وفصل شکایات به‌توسط شناخت نیازها و انتظارات شاکی و پرداختن به آنها و حل شکایت واصله ارائه می‌دهد. این استاندارد فرآیندی باز،مؤثر و آسان رسیدگی به شکایت شامل آموزش به کارکنان ارائه می‌دهد همچنین راهنمایی برای شرکت هیا کوچک ارائه می‌دهد.

ایزو ۱۰۰۰۳، رضایت مشتری- راهنمایی برای حل اختلافات خارجیISO ۱۰۰۰۳، ارائه دهنده راهنمایی برای حل اختلاف خارجی برای شکایت مرتبط با محصول به‌صورت کارا واثربخش می‌باشد وقتی‌که سازمان یک شکایت را به‌صورت داخلی حل نمی‌کند حل اختلاف راهیبرای جبران مافات ایجادمی‌نماید اغلب شکایت را می‌توان بدون رویه‌های انتقام جویانه درد اخل سازمان مرتفع نمود.

ایزو ۱۰۰۰۴ ، راهنمایی برای پایش رضایت مشتری ISO ۱۰۰۰۴، راهنمایی درباره اقداماتی برای ارتقاء رضایت مشتری و شناسایی فرصت هایی برای بهبود محصولات، فرآیندها و ویژگی‌های آن‌که ازنظر مشتری ارزشمند است ارائه می‌دهد.