هدف از استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه اين است که سازمان فعاليتهاي آزمون و کاليبراسيون خود را به نحوي انجام دهد که خواستههاي مشتريان، مراجع قانوني يا سازمانهايي که آزمايشگاه را به رسميت ميشناسند، نيز برآورده سازد . در این راستا آزمايشگاه سيمان خاش با دریافت استاندارد ISO IEC/17025 و با ارائه خدمات مرتبط به آزمون‌هاي فيزيكي و شيميايي انواع سيمان و پودر پوزولان طبيعي مطابق استانداردهاي ملي و بين‌المللي ، جهت افزايش رضايت مشتريان ( درون و برون سازماني ) با اعمال روش‌هاي حرفه‌اي مناسب و كارآمد خدمات آزمون ، ارتباط مؤثر با مشتريان جهت ارائه خدمات بهتر و فراهم‌آوردن امكان حضور آنان در صورت نياز در كليه‌ مراحل آزمون و سپس اعلام به موقع نتايج آزمون ، انجام آزمون‌ها براساس خواسته‌هاي مشتريان برابر استانداردهاي ملي و بين‌المللي مربوطه ، بازنگري و بهبود مستمر روش‌هاي آزمون در راستاي تضمين كيفيت و پايش آنها با استفاده از تكنيك‌هاي آماري ، برنامه‌ريزي و اجراي رويه مدون و مطمئن نگهداري و تعميرات و كاليبراسيون تجهيزات مورد استفاده در نمونه‌برداريها و انجام خدمات آزمون و نيز كسب اطمينان از صحت كاركرد آنها ، بازنگري و بهبود شرايط محيطي مورد نياز آزمون‌هاي فيزيكي و شيميايي در آزمايشگاه ، آموزش مستمركاركنان آزمايشگاه درجهت بالابردن صلاحيت فني و كارآمدي آن‌ها . تلاش در انجام صحيح فعاليت‌ها ، ارتقاء كيفيت آزمون‌ها و ايجاد رويه‌هاي مطمئن جهت افزايش اعتماد به صلاحيت ، بي‌طرفي و درستي قضاوت كاركنان آزمايشگاه گام موثرو اثربخشی نهاده است .