از آنجایی که منابع انسانی مهم ترین دارایی وسرمایه هر سازمان محسوب می شوند لذا محافظت از این سرمایه امری است ضروری ، که ایجاب می کند مدیریت ارشد هر سازمان اهمیت آن را فراتر ازتولید وکیفیت قرار دهد . از طرفی محافظت از منابع انسانی وفیزیکی ، مهم ترین وسیله کاهش هزینه ها در سازمانهاست که برای تحقق اهداف مذکور استقرار واستمرار سیستم های مدیریتی به خصوص سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ISO 45001:2018  در سازمان الزامی است علاوه براین ، جهت کسب اعتبارهای ملی وبین الملی و هم چنین پیوستن به بازارهای تجارت جهانی داشتن گواهینامه هایی ازاین نظیر شرط لازم برای هر سازمان است . بدین منظور شرکت سیمان خاش با استقرار واستمرار سیستم ها مدیریتی ایمنی گام مثبت و موثری در خصوص بهبود مستمر فرایندها وفعالیتهای سازمان نهاده است . در این راستا با اعمال نظارت بر کلیه فعالیتها، محصولات ، مواد و تجهیزات به منظور جلوگیری از آسیب به پرسنل و تجهیزات بطور سالیانه پارامترهای ایمنی و بهداشت حرفه ای اندازه گیری و در صورت مغایرت با استانداردها ی حدود تماس شغلی و عوامل بیماری زا ، راهکارهای کنترلی برای آنها در نظر گرفته می شود . هم چنین شناسایی خطرات بالقوه موجود درسازمان و رویدادهایی که ممکن است باعث شوند تا این خطرات بالفعل گردند و تهیه دستورالعملهای کنترلی مقابله با این خطرات از دیگر امور این سیستم است . انجام آزمایشات ادواری جهت اطمینان از صحت و سلامت پرسنل و پایشهای هفتگی نیز از دیگر راهکارهای نظارت بر این سیستم است .