هدف از اجرا و برقراری این سیستم در سازمان جلب رضایت مشتریان و ذینفعان از طریق فراهم آوری زیرساختهای تولیدی، نیروی انسانی و تجهیزات با پیاده سازی ، استقرار و استمرارسیستم مدیریت کیفیت مبتنی براستانداردISO 9001: 2015  می باشد که باعث كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري ، بدست‌آوري مزيت‌هاي رقابتي در بين رقبا ، افزايش سهم  بازار  در شرايط رقابت ، كاهش دوباره كاريها ، بهبود شهرت و اعتبار ، كاهش هزينه ‌ها و قيمت تمام شده محصول با دیدگاه امكان بهبود مداوم اثربخشي در فرايندهاي سازمان ، لزوم مشتري محوري بيشتر و لزوم قرار گرفتن مشتري در كانون تصميم‌گيري سازمان ، تغيير نگرش از تكه‌تكه ديدن سازمان به فرايند نگري ، ضرورت اندازه‌گيري فرآيندها بمنظور تعيين ميزان اثربخش بودن آنها ، امكان خودارزيابي و ارتقاء سطح تعالي سازمان است.