صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه


 

 

اسناد مناقصه ارتقاء زیرساخت و ساختار شبکه فناوری اطلاعات

شرکت سیمان خاش

 (شماره 18/1400-KCCOT)

روش خرید: مناقصه عمومی یک مرحله ای

د

دانلود اسناد مناقصه ارتقاء زیرساخت و ساختار شبکه فناوری اطلاعات