صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

 

 

اسناد تجدید مناقصه انجام عملیات استخراج، دپوسازی، بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک در محل کارخانه سیمان خاش

 

(شماره 24-1 /1400-KCCO)

روش خرید: مناقصه عمومی دو مرحله ای

(آخرین مهلت ارسال پاکات 30/09/1400 می باشد)


دانلود اسناد تجدید مناقصه انجام عملیات استخراج، دپوسازی، بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک