دانلود صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

آگهـی مناقصـه عملیات استخراج، سرند و بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده

(کارخانه سیمان خاش)

شماره07/1401-KCCOT

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در خصوص "عملیات استخراج، سرند و بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده"در محل کارخانه سیمان خاش، نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید. لذا بدینوسیله از متقاضیان دعوت میگردد از تاریخ درج این آگهینسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت سیمان خاش بخش مناقصه ها به آدرس  www.khashcement.com  اقدام نموده و حداکثر تا تاریخ 20/04/1401نسبت به تحویل اسناد براساس دستورالعمل های ارائه شده به دبیرخانه یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند.

آدرس ارسال پاکات شرکت در مناقصه:

تهران: خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، کد پستی: 1569646611، تلفن :

 42147777- 021.

زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش، کد پستی: 9816893574، تلفن : 33294518-054.

کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش، کد پستی: 9889138244، تلفن: 33723761-054.

 

دانلود اسناد مناقصـه عملیات استخراج، سرند و بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده 

 

/*************************************************************************************************************************************************************/

    آگهـی مناقصه خرید و نصب 18دستگاه اطاق بار (لگن) کمپرسی بنز 2624LK

شرکت  سیمان خاش

شماره 08/1401-KCCOT

شرکت سیمان خاش در نظر دارد  نسبت به "خرید و نصب 18دستگاه اطاق بار (لگن) کمپرسی بنز 2624LK" از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می­گردد از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد به سایت شرکت سیمان خاش به آدرس www.khashcement.com قسمت مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 22/04/1401 نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند.

آدرس ارسال پاکات شرکت در مناقصه:

تهران: خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، کد پستی: 1569646611، تلفن: 42147777- 021.

زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش، کد پستی: 9816893574، تلفن: 33294518-054

کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش، کد پستی: 9889138244، تلفن: 33723761 -054

 

دانلود مناقصه خرید و نصب 18دستگاه اطاق بار (لگن) کمپرسی بنز 2624LK                                                                                                

                                                                                              

                                                                                                                     شرکت سیمان خاش