صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

 

آگهـی شرکت در مناقصـه

شماره6-1/99

 شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه هدوال آسیاب سیمان کارخانه خود اقدام نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج این آگهی نسبت به دریافت اسناد  مناقصه به آدرس­ اینترنتی www.khashcement.com  قسمت مناقصات مراجعه و تحویل آن به دبیرخانه یکی از آدرسهای ذیل اقدام نمایند.

آدرس :

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

تلفن : 42147777-021

زاهدان : بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری                             

تلفن : 21-33294518-054

 

کارخانه: شهرستان خاش- جاده آبترش- کارخانه سیمان خاش               تلفن:33723761-054

دانلود قرارداد

دانلود نقشه هدوال آسیاب سیمان

**********************************************************************************************************************************

 

آگهـی شرکت در مناقصـه

شماره4-1/99

 شرکت سیمان خاش در نظر دارد جهت انجام امور خدماتی ، نظافتی و نیز تأمین نیروی انسانی کارخانه خود پیمانکار واجد شرایط انتخاب نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج این آگهی نسبت به دریافت اسناد به آدرس­ اینترنتی www.khashcement.com  قسمت مناقصات مراجعه و تحویل آن به دبیرخانه یکی از آدرسهای ذیل اقدام نمایند.

آدرس :

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

تلفن : 42147777-021

زاهدان : بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری                             

تلفن : 21-33294518-054

کارخانه: شهرستان خاش- جاده آبترش- کارخانه سیمان خاش               تلفن:33723761-054

دانلود قرارداد

 

 

**********************************************************************************************************************************

آگهـی مناقصـه

5-1/99

 شرکت سیمان خاش در نظر دارد پیمانکار واجد شرایط جهت انجام عملیات تحویل و بارگیری سیمان پاکتی و فله کارخانه (دپارتمان بارگیرخانه) انتخاب نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا 10 روز پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد به آدرس­ اینترنتی  www.khashcement.com و نسبت به تحویل آن به دبیرخانه یکس از آدرسهای ذیل مراجعه نمایند :

آدرس :

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

تلفن : 42147777-021

زاهدان : بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری                        

تلفن : 21-33294518-054

کارخانه: شهرستان خاش- جاده آبترش- کارخانه سیمان خاش  تلفن:05433723761 

 

 دانلود قرارداد

 

**********************************************************************************************************************************

   "آگهـی مناقصه عملیات تخلیه ، دپوسازی ،نگهداری، بارگیری مجدد ، حمل و تخلیه کلینکر فله و سیمان صادراتی "

شماره 1-7/99

 شرکت سیمان خاش در نظر دارد در خصوص عملیات تخلیه ، دپوسازی ،نگهداری، بارگیری مجدد ، حمل و تخلیه کلینکر یا سیمان  به داخل کشتی به میزان 200 هزارتن در اسکله شهید بهشتی بندر چابهار را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می­گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت اینترنتی شرکت سیمان خاش بخش مناقصه به آدرس www.khashcement.com  اقدام و حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان تاریخ درج آگهی نسبت به دریافت و تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرسهای ذیل اقدام نمایند.

آدرس شرکت:

تهران : خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69

تلفن : 42147777-021

          زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش

تلفن : 33294518-054

                کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش                                              تلفن  :05433723761 

دانلود قرارداد

 

**********************************************************************************************************************************

دانلود قرارداد