صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه


 

مناقصه عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ گچ و ایجاد دپو در محل کارخانه سیمان خاش

 (شماره 15/1400KCCO)

روش خرید : مناقصه عمومی

(آخرین مهلت ارسال پاکات تا ساعت ۱۴، مورخ 1400/06/25)

 

دانلود اسناد مناقصه عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ گچ و ایجاد دپو