استاندارد بین المللی صادرات محصول اروپا CE

این استاندارد در راستاي امكان صادرات محصولات شركت به كشورهاي همسايه ، اروپا و افريقا الزامی باشد.