صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

آگهـی مناقصـه 1-6 / 96

شرکت سیمان خاش در نظر دارد پیمانکار واجد شرایط جهت انجام عملیات تحویل و بارگیری سیمان پاکتی و فله کارخانه (دپارتمان بارگیرخانه) انتخاب نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا 5 روز پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد به لینک ذیل مراجعه نمایند :

 

میزان سپرده شرکت در مناقصه : معادل100،000،000 ریال می­باشد.

دریافت فایل مناقصه انجام عملیات تحویل و بارگیری سیمان پاکتی و فله کارخانه (دپارتمان بارگیرخانه) 

 

تاریخ درج در وب سایت 1396/05/07

*******************************************************************************************************************

"آگهـی خرید سنگ آهن و سنگ گچشماره 1-7 / 96

شرکت سیمان خاش در نظر دراد نسبت خرید سنگ آهن و سنگ گچ با شرایط زیر اقدام نمایند. بدینوسیله دعوت می­گردد از تولیدکنندگان نسبت به دریافت شرایط خرید از طریق لینک زیر حداکثر ظرف مدت  5 روز اقدام نمایند.

سنگ آهن:    Fe=40  و دانه بندی 10-0 میلی متر به میزان 20،000 تن.

سنگ گچ:     عیار بالاتر از 80 و دانه بندی 50-0 سانتی متر به میزان 30،000 تن.

 

دریافت فایل مناقصه خرید سنگ آهن و سنگ گچ

تاریخ درج در وب سایت 1396/04/12

*******************************************************************************************************************

آگهی تجدید مناقصه 1 - 5/ 96

شرکت سیمان خاش درنظر دارد جهت جابجایی مواد اولیه خود در کارخانه پیمانکار واجد شرایط انتخاب نماید.

از متقاضیان دعوت به عمل می­ آید جهت دریافت اسناد مناقصه از لینک زیر حداکثر تا 4 روز پس از تاریخ درج این آگهی اقدام نمایند.

 

-       سپرده شرکت در مناقصه 200،000،000ریال.

 

دریافت فایل مناقصه جهت جابجایی مواد اولیه

تاریخ درج در وب سایت 1396/04/10

*******************************************************************************************************************

آگهـی تجدید مناقصـه 1-4/ 96

شرکت سیمان خاش در نظر دارد تأمین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان کارخانه خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا 3 روز پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد از لینک زیر اقدام نمایند :


دریافت فایل مناقصه جهت تأمین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان کارخانه 

تاریخ درج در وب سایت 1396/04/10 

*******************************************************************************************************************

آگهـی تجدید مناقصـه 1-3/ 96

شرکت سیمان خاش در نظر دارد پیمانکار واجد شرایط جهت بارگیری حمل 15،000 تن کلینکر از مبدأ بندرشهید بهشتی چابهار به بازرچه مرزی ریمدان انتخاب نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا  2 روز پس از تاریخ درج این آگهی نسبت به دریافت اسناد از لینک ذیل اقدام نمایند :

 

-        مدت انجام کار یک ماه

دریافت فایل تجدید مناقصه جهت بارگیری حمل 15،000 تن کلینکر

 

تاریخ درج در وب سایت 1396/03/07

*******************************************************************************************************************

آگهی 1 - 5/ 96

شرکت سیمان خاش درنظر دارد جهت جابجایی مواد اولیه خود در کارخانه پیمانکار واجد شرایط انتخاب نماید.

از متقاضیان دعوت به عمل می­آید جهت دریافت اسناد مناقصه از لینک زیر حداکثر تا 4 روز پس از تاریخ درج این آگهی اقدام نمایند.

 

-       سپرده شرکت در مناقصه 200،000،000ریال.


دریافت فایل مناقصه جهت جابجایی مواد اولیه

تاریخ درج در وب سایت 1396/03/21

*******************************************************************************************************************

آگهی 1 - 4/ 96

شرکت سیمان خاش در نظر دارد تأمین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان کارخانه خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا 5 روز پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد از لینک زیر اقدام نمایند :


دریافت فایل مناقصه جهت تأمین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان کارخانه 

تاریخ درج در وب سایت 1396/03/21

*******************************************************************************************************************

آگهی 1 - 3 / 96

شرکت سیمان خاش در نظر دارد پیمانکار واجد شرایط جهت بارگیری حمل 15،000 تن کلینکر از مبدأ بندرشهید بهشتی چابهار به بازرچه مرزی ریمدان انتخاب نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا  4 روز پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد به آدرس­های ذیل مراجعه نمایند :

 

-        مدت انجام کار یک ماه


دریافت فایل مناقصه جهت بارگیری حمل 15،000 تن کلینکر

تاریخ درج در وب سایت 1396/03/07

*******************************************************************************************************************

آگهی 1 - 2 / 96

از آنجا که این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید 24 بشکه گریس سپلاتین اقدام نماید. بدینوسیله از فروشندگان معتبر دعوت می­گردد نسبت به دریافت شرایط مناقصه از لینک زیر حداکثر ظرف مدت 10 روز اقدام نمایند.

دریافت فایل مناقصه خرید 24 بشکه گریس سپلاتین  

تاریخ درج در وب سایت 1396/02/21