صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

آگهـی شرکت در مناقصـه

1-1/97

 

 از آنجا که این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید 40 بشکه گریس +Grafolog H0 اقدام نماید. بدینوسیله از فروشندگان معتبر دعوت می­گردد نسبت به دریافت شرایط مناقصه از سایت زیر حداکثر ظرف مدت 5 روز اقدام نمایند.

      

سایت www.khashcement.com  قسمت مناقصات.

تلفن : 42147777-021

 

 دانلود شرایط مناقصه

                                                                      شرکت سیمان خاش